::

Ing. Eva Paulisová

-

Stavebný Inžiniering

Poradenstvo v oblasti stavebného práva, kompletná inžinierska činnosť

Smerujúca k zabezpečeniu a vypracovaniu zámerov podľa zákona číslo 24/2006 Z.z. (EIA) o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vo vybraných činnostiach.


Zabezpečenie a vypracovanie :

Zabezpečenie povolení špeciálnych stavebných úradov :

Komplexná inžinierska činnosť dopravých stavieb - ďialníc (D) a rýchlostných ciest (R) podľa osobitných predpisov
(zákony č. 669/2007 Z.z., č. 129/1996 Z.z., č. 55/2008 Z.z., v platnom znení) :

Činnosť vykonávam na základe živnostenského oprávnenia číslo Žo-2004/11704/2/C01.